Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti Agosto s.r.o. platné pre objednávky tovaru realizované prostredníctvom elektronického obchodného centra kaviarensynagoga.sk

Článok 1


Úvodné ustanovenia 

 
1.1       Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Agosto s.r.o. upravujú obchodný vzťah platný pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra kaviarensynagoga.sk, a to medzi kupujúcim/odberateľom/zákazníkom (fyzická alebo právnická osoba) a predávajúcim/dodávateľom.

1.2 Predávajúcim/dodávateľom produktov uverejnených v elektronickom obchodom centre www.kaviarenbankovka.sk je prevádzkovateľ predmetnej internetovej stránky:


Agosto s.r.o. Kvačalova 1167/35 01004 Žilina IČO: 51052831 DIČ: 2120571530 IČ DPH: SK2120571530

Kontaktné údaje:
 +421 948 318 222 
E-mail: agosto.zilina@gmail.com

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
 FIO Banka SK06 8330 0000 0022 0206 6146 / FIOZSKBAXXX

1.3       Povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre neho objednaním tovaru stávajú záväznými.

 

Článok 2

Predmet obchodného vzťahu 

2.1       Predmetom obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sú produkty uvedené na internetovej stránke www.kaviarenbankovka.sk

 

Článok 3

Kúpna cena

3.1       Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru uvedená v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu na internetovej stránke www.kaviarensynagoga.sk. Ceny uvádzané na predmetnej stránke sú uvedené v EUR s DPH; nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.


3.2       Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom alebo odoslaná na mailovú adresu.

 

Článok 4

Objednávka a storno objednávky tovaru

4.1       Objednávku tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na stránke spoločnosti Agosto s.r.o.. Objednávka s väčším množstvom bankoviek môže byť stornovaná. Predávajúci po overení dostupnosti požadovaného tovaru a termínu jeho dodania potvrdí prijatie objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že ste objednali Vašu Eurosouvenír bankovku, ale pred Vami tú istú objednal niekto iný a nestihli sme ju ešte odpísať zo skladu, alebo ju už fyzicky nemáme. Vtom prípade Vám bude ponúknutá iná bankovka, prípadne pristúpime k stornu objednávky.

4.2       Akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán je realizovaná medzi kupujúcim a predávajúcim telefonicky alebo elektronicky.

4.3       Do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.


4.4       Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

·       objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

.       tovar si v priebehu dňa objednalo viac zákazníkov a nestihol sa upraviť stav na sklade

·       tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Článok 5

Dodacie podmienky

5.1       Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar je na sklade: objednaný tovar je predávajúcim zasielaný do 14 kalendárnych dní od prijatia objednávky v pracovné dni - budeme sa snažiť o čo najkratšiu dobu dodania.

5.2       Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar nie je na sklade je 30 dní, ak to bude dlhšie, predávajúci je povinný informovať kupujúceho prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty.

5.3       Cena dopravy je 2 EURA, 4 EURA, 5 EUR, 4,50 EURA alebo 7 EUR podľa druhu dopravy, čo zahŕňa expedíciu zásielky cez Zásielkovňu alebo 1. triedou Slovenskej pošty ako aj poistenie zásielky. 

5.4       Spôsob platby za tovar:

·       platba na dobierku - úhrada v hotovosti alebo kartou pri preberaní tovaru,

·       platba prevodom na účet predávajúceho (FIO Banka SK06 8330 0000 0022 0206 6146 / FIOZSKBAXXX, variabilný symbol: číslo faktúry) resp. priamym vkladom na predmetný účet; v prípade voľby platby prevodom na účet a priamym vkladom na účet bude objednávka kupujúceho expedovaná až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

-      platba kartou cez SHOPTETPAY (VISA, MASTERCARD, PAYPAL)

-       v hotovosti/kartou pri osobním odebere v kaviarni Nová synagóga

5.5       Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a zároveň bezodkladne informovať predávajúceho.

5.6       Osobný odber: V Žiline osobný odber v kaviarni Nová synagóga po doručení informačnej sms

5.7       Spôsoby dopravy: PACKETA.SK (Zásielkovňa) , Slovenská pošta alebo osobný odber

 

Článok 6

Vady tovaru a reklamácia, záruka

6.1       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou prejavujúce sa inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.

6.2       Predávajúci poskytuje na tovar záruku do termínu spotreby uvedeného na obale tovaru, a to iba v prípade dodržania skladovacích podmienok kupujúcim.

 

 

 

Článok 7

Informácie pre Spotrebiteľa

7.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

7.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

7.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

7.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

7.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

7.6 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

7.7 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

7.8 Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy agosto.bankovka@gmail.com

 

Príloha č.1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(spotrebiteľ vyplní a zašle tento formulár len v prípade, že si želá odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

Agosto s.r.o. Kvačalova 1167/35 01004 Žilina IČO: 51052831 DIČ: 2120571530 IČ DPH: SK2120571530

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo:

E-mail:

Predávajúci:

Agosto s.r.o. Kvačalova 1167/35 01004 Žilina IČO: 51052831 DIČ: 2120571530 IČ DPH: SK2120571530 Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68363/L mobil: +421 948 318 222 email: agosto.bankovka@gmail.com

Spotrebiteľ týmto oznamuje predávajúcemu, že odstupuje od zmluvy na tento tovar:

 

Číslo účtu pre zaslanie peňažných prostriedkov:

 

Dátum prijatia tovaru:

 

Dátum:

 

 

Podpis:​ _________________________

Späť do obchodu